Politica de confidențialitate

. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC LOGICXTREME MEDIA SRL avand datele de identificare CUI:30083873, Reg. Com. J40/4443/2012 cu sediul in Bucuresti, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet logicxtreme.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului logicxtreme.ro, SC LOGICXTREME MEDIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați prin intermediul formularelor de contact, prin email, programe de comunicare electronice sau telefon.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului logicxtreme.ro, SC LOGICXTREME MEDIA SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, telefon), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC LOGICXTREME MEDIA SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularele disponibile pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC LOGICXTREME MEDIA SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC LOGICXTREME MEDIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți utilizator, vom prelucra datele dumneavoastră pe o perioadă nedeterminată de timp.
Datele cu caracter personal vor fi sterșe în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC LOGICXTREME MEDIA SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC LOGICXTREME MEDIA SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu parteneri de servicii tehnice sau publicitate), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

1. pentru administrarea Site-ului;
2. pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a ofertelor de servicii sau produse care sunt prezentate pe site;
3. pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
4. pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
6. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC LOGICXTREME MEDIA SRL pot fi transferate către terți respectând legislația în vigoare pe teritoriul României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC LOGICXTREME MEDIA SRL, conform celor descrise în prezentul document;

2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din SC LOGICXTREME MEDIA SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către SC LOGICXTREME MEDIA SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC LOGICXTREME MEDIA SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

5.dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
a.persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b.prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c.operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
d.persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6.dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de SC LOGICXTREME MEDIA SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7.dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
a. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC LOGICXTREME MEDIA SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC LOGICXTREME MEDIA SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
b. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

8.dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

9.dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați.